Važnost hebrejskog jezika

Biblija je data od strane Boga pobožnim ljudima drevnog Izraela na hebrejskom jeziku. Hebrejski jezik nije samo jezik starih Izrailjaca, već originalni jezik celog čovečanstva koji je bio korišćen od strane samog Tvorca tokom Stvaranja sveta.

Jedanaesto poglavlje Knjige Postanja (1. Knjige Mojsijeve) kaže da je pre pobune ljudi protiv Boga, tokom građenja Vavilonske kule, "bio na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči" (1. Mojsijeva 11,1). Kao posledica pobune drevnih Vavilonjana protiv Boga, Bog je "pomeo (razdelio) jezik cele zemlje" (1. Mojsijeva 11,9). Od tada, čovečanstvo je podeljeno na brojne narode, sa svojim jedinstvenim jezicima koji su nerazumljivi drugima narodima (1. Mojsijeva 11,7). Originalni jezik, kojim se govorilo pre pobune u Vavilonu, bio je hebrejski jezik (možda se tada zvao nekim drugim imenom). To je očigledno na osnovu porekla reči i imena opisanih u prvih deset poglavlja 1. Knjige Mojsijeve, pre pometnje jezika. Na primer, u 1. Mojsijevoj 2,23 se kaže:

A Adam reče: "Sada eto kost od mojih kosti, i telo od mojega tela. Neka joj ime bude čovečica, jer je uzeta od čoveka."

Hebrejska reč za "ženu" (čovečicu) je IŠA, koja potiče od hebrejske reči za "čoveka" - IŠ. Ovaj primer se takođe dobro razume i na našem jeziku. Naša reč "čovečica" potiče od reči "čovek". Međutim, postoje brojne reči i imena koje su postojale u svetu pre pometnje jezika u Vavilonu koje se mogu razumeti samo u okviru hebrejskog jezika. Na primer, prva žena je bila nazvana Eva, a na hebrejskom jeziku HAVA, jer je "ona mati svim živim ljudima" (1. Mojsijeva 3,20). Ovo objašnjenje je zasnovano na hebrejskoj reči HAJ, što znači "neko ko je živ". Njoj je dato ime HAVA (Eva) jer je ona majka svakog HAJ-a (živog čoveka). Evino ime pokazuje da je Adam govorio hebrejskim jezikom. Da je govorio našim jezikom, on bi svoju ženu nazvao "Živka" i rekao bi: "Ona je majka svih živih ljudi", ali ju je nazvao HAVA jer je govorio hebrejskim jezikom.

Postoje brojna druga objašnjenja za imena u periodu pre pobune u Vavilonu. Ime KAIN je bilo dato jer je Eva rekla: "Stvorih čoveka od Gospoda" (1. Mojsijeva 4,1), pošto je zasnovano na hebrejskoj reči "stvorih" (KANITI). Lameh je nazvao svog sina Noje (NOAH) rekavši: "Ovaj će nas odmoriti (utešiti) od poslova naših i od truda ruku naših na zemlji koju prokle Gospod" (1. Mojsijeva 5,29), zasnovano na hebrejskoj reči "utešiti" (NAHEM). Drugi primeri su Avelj, Sit, Sim, Ham, Jafet i brojni drugi. Sva ova imena i objašnjenja daju jasan dokaz da je hebrejski jezik bio jezik kojim se govorilo pre Potopa.

Sam Bog je koristio hebrejski jezik kada je stvarao svet. Prvog dana Stvaranja rekao je na hebrejskom jeziku JEHI OR ili "neka bude svetlost", a onda je nazvao svetlost prema hebrejskoj reči JOM ("dan"), a tamu je nazvao prema hebrejskoj reči LAJLA ("noć"). Kada je stvorio prvog čoveka od praha zemlje, nazvao ga je ADAM na osnovu hebrejske reči za zemlju - ADAMA (1. Mojsijeva 2,7). Hebrejski jezik nije samo prvi jezik čovečanstva, već je to božanski jezik koji je korišćen prilikom stvaranja univerzuma.

Pitanje koje se nameće jeste: Kojim će se jezikom govoriti jednog dana na obnovljenoj zemlji? Logično je očekivati da će svi ljudi govoriti istim jezikom. Da li će to biti jezik kojim su govorili prvi ljudi? Mi mislimo da hoće.

Biblija na hebrejskom jeziku se može skinuti ovde ili naručiti preko interneta ovde).