Metoda rubidijum-stroncijum


Ovaj postupak se primenjuje pretezno prilikom odredjivanja starosti metamorfnog stenja. Tu su prisutni isti problemi kao i kod dosada opisanih metoda (uran-olovo, kalijum-argon).

Pojedinosti:

Rubidijum-87 (37Rb87) se sastoji od 37 protona i 50 neutrona. On je radioaktivan i raspada se odvajanjem jedne beta-cestice, sto znaci da se jedan neutron pretvara u proton. Atomska tezina se ne menja (87). Atomski redni broj se povecava za jedan, od 37 na 38 - a novonastali element nosi ime stroncijum.

Vreme poluraspada je 47 milijardi godina (4,7 x 1010).

Spomenucemo ukratko pogreske u ovom postupku:

-O tacnom vremenu poluraspada rubidijuma jos ne postoji jasan podatak. Postoje veoma razliciti podaci, koji se krecu izmedju 48 i 120 milijardi godina.

- Prilikom raspadanja rubidijuma-87 nastaje stroncijum-87. Medjutim, na Zemlji ima oko dvadeset puta vise stroncijuma nego sto je, na osnovu raspadanja iz rubidijuma-87, moglo da nastane u toku 5 milijardi godina. Ovo upucuje na zakljucak da postoji jedan prvobitni stroncijum-87 koji je bio prisutan prilikom formiranja stena. Time u steni koja sadrzi rubidijum ima i prvobitnog i radiogenog stroncijuma-87. U kakvom odnosu?, to niko ne moze da kaze. Moguce je da je gotovo sav stroncijum-87, u stvari, prvobitni stroncijum.

- Stroncijum migrira. Razlike su ogromne ako se, u potrazi za stroncijumom-87, ispituje cela stena ili samo jedan njen odredjeni deo.

- Stroncijum-87 moze da nastane od stroncijuma-86 hvatanjem neutrona, slicno kao u slucaju olova-208 - iz olova-207.


Maticna strana